biuro@halotargi.pl  +71 307 07 19

Podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek co roku przyznawane są dwie ważne nagrody edytorskie: Nagroda Edytorska Pióro Fredry (z wyłączeniem książek dla dzieci) oraz Nagroda Edytorska Dobre Strony (książki dla dzieci).

Nagroda edytorska Pióro Fredry to pierwsza w kraju i jedna z najważniejszych ogólnopolskich nagród edytorskich dla wydawców. Jej celem jest wskazanie i uhonorowanie najlepszych pod względem edytorskim (graficznym, typograficznym i artystycznym) książek, jakie ukazały się na polskim rynku w mijającym roku. Pióro Fredry towarzyszy Wrocławskim Targom Dobrych Książek od początku istnienia imprezy – wspiera i promuje dbałość o walory edytorskie jako kluczowy element działalności wydawniczej. Od 2019 roku do Nagrody zgłaszać można wyłącznie książki przeznaczone dla dorosłych czytelników.

Nagroda ta towarzyszy Wrocławskim Targom Dobrych Książek od początku istnienia imprezy – wspiera i promuje dbałość o walory edytorskie jako kluczowy element działalności wydawniczej.

NOMINACJE DO NAGRODY EDYTORSKIEJ
PIÓRO FREDRY 2023

Jury w składzie: Anita Wincencjusz-Patyna – przewodnicząca komisji, Grażyna Lange, Karolina WIśniewska, Janusz Górski, Andrzej Ociepa zapoznało się z 75 tytułami zgłoszonymi przez 30 wydawców. Podczas obrad w dniu 14 listopada 2023r. jury nominowało 5 książek:

 1. “Futerał. O urządzaniu mieszkań w PRL-u”, autor: Agata Szydłowska, projekt okładki: Marian Misiak, projekt typograficzny: Robert Oleś, Wydawnictwo: Czarne
 2. “Odkrywając historię mówioną”, autor: Alessandro Portelli, projekt i opracowanie graficzne: Artur Skowroński, Wydawnictwo: Ośrodek “Pamięci i przyszłości”
 3. “Tbilisi. O Gruzji, ludziach i dziełach”, autor: Lech Kończak, projekt graficzny: Kuba Sowiński i Wojciech Kubiena (Biuro Szeryfy), Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury
 4. “Wytwórcy książek. Historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u”, redakcja i projekt graficzny: Jacek Mrowczyk, Wydawnictwo: Karakter i ASP Katowice
 5. “Z Nocy i Mowy. Wybór opowieści”, tekst: Marina Pankowski, projekt okładki i stron tytułowych: Wojtek Janikowski, na podstawie koncepcji Przemka Dębowskiego, opracowanie typograficzne: Manufaktura, Wydawnictwo Ossolineum

Prześlij zgłoszenie do Nagrody Edytorskiej
Pióro Fredry 2024

Termin nadsyłania zgłoszeń – 8 listopad 2024 r.

Do każdego zgłoszonego tytułu należy dołączyć 7 egzemplarzy książki
oraz okładkę w wersji elektronicznej, w jakości do druku (300 dpi).

Tytuły

Pozycja 1.


Pozycja 2. (nieobowiązkowa)


Pozycja 3. (nieobowiązkowa)


Pozycja 4. (nieobowiązkowa)


Pozycja 5. (nieobowiązkowa)


Osoba kontaktowa


Laureaci nagrody edytorskiej
Pióro Fredry

 • 2022 – "Włodziemierz Puchalski.Domowroty. Poviernienia. Homing" Międzynarodowego Centrum Kultury. redaktor prowadząca: Paulina Orłowska-Bańdo, projekt graficzny: Kuba Sowiński
 • 2021 – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Barbara Banaś, Eryka i Jan Drostowie. Mistrzowie szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. projekt graficzny Joanna Jopkiewicz
 • 2020 – Wydawnictwo Karakter, Eliot Weinberger, Z rzeczy pierwszych
 • 2019 – Wydawnictwo Karakter, Alex Kerr Japonia utracona
 • 2018 – Wydawnictwo Karakter, Piotr Sommer, O krok od nich
 • 2017 – Wydawnictwo Literackie, Marcin Świetlicki, Rafał Księżyk Nieprzysiadalność. Autobiografia
 • 2016 – Wydawnictwo Karakter, Filip Springer Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast

REGULAMIN NAGRODY EDYTORSKIEJ PIÓRO FREDRY 2023
§1
1. Organizatorami Nagrody są: Miasto Wrocław oraz Fundacja Halo Targi.
2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja książek dla dorosłego czytelnika reprezentujących
najwyższy poziom edytorski.
3. Nagroda przyznawana jest za najlepszą, pod względem edytorskim (graficznym, typograficznym
i artystycznym), książkę dla dorosłego czytelnika wydaną w języku polskim (w tegorocznej edycji
konkursu – w okresie pomiędzy 1 listopadem 2022 r. a 31 października 2023 r.).
4. Nagrodę stanowią:
a) kwota 20 000 zł,
b) statuetka autorstwa wrocławskiej artystki Agnieszki Leśniak-Banasiak.
§2
1. Książki do Nagrody zgłaszane są przez Wydawców.
2. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza online dostępnego pod
adresem: https://targiksiazek.pl/nagrody-edytorskie lub w sposób tradycyjny poprzez wypełnienie i
zeskanowanie formularza oraz przesłanie egzemplarzy książek w wymaganym terminie.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć po 7 egzemplarzy każdego tytułu. Koszty przesyłki konkursowych
egzemplarzy książek w całości pokrywa zgłaszający Wydawca.
4. Wydawca może zgłosić maksymalnie 5 tytułów książek.
5. Każde zgłoszenie musi zawierać:
a) tytuł książki/serii wydawniczej,
b) nazwisko autora/ki tekstu/redaktora,
c) nazwisko autora/ki ilustracji/projektu graficznego/okładki,
d) nazwisko tłumacza/ki,
e) datę polskiego wydania,
f) numer ISBN,
g) dane kontaktowe i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wydawnictwa,
h) okładkę książki w wersji elektronicznej (format: jpg; rozdzielczość: 300dpi),
i) akceptację regulaminu Nagrody wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
6. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami/kami lub współautorami/kami są:
a) osoby będące przedstawicielami lub pracownikami Organizatora,
b) członkowie jury,
c) przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
konkursu oraz członkowie ich rodzin.
7. Z udziału w konkursie wyklucza się książki zgłoszone do Nagrody Edytorskiej Dobre Strony w tym
samym roku.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział we Wrocławskich Targach Dobrych Książek.
§3
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) etap pierwszy – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zgodnie z regulaminem Nagrody,
b) etap drugi – wyłonienie do pięciu książek nominowanych do Nagrody,
c) etap trzeci – wyłonienie laureata Nagrody.
2. Terminarz konkursu:
a) 3 listopada 2023 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody,
b) 17 listopada 2023 r. – ogłoszenie nominacji do Nagrody na stronie internetowej Organizatora,
c) 30 listopada 2023 r. – ogłoszenie laureata Nagrody.
3. Zgłoszenia, które wpłyną do Fundacji Halo Targi po 3 listopada 2023 r. mogą zostać uwzględnione
w konkursie w wyjątkowych wypadkach za zgodą jurorów.
4. Książki nadesłane do konkursu ocenia jury, powołane przez Organizatora, kierując się kryteriami
określonymi w § 1, pkt 3 regulaminu.
5. Autorzy i Wydawcy nie uczestniczą w procesie ustalania list nominowanych książek.
6. Organizator nie jest zobligowany do podawania argumentów, które stanowiły podstawę do
włączenia lub niewłączenia danej pozycji do listy nominowanych.
7. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w obecności wszystkich członków i przy zachowaniu
poufności obrad lub z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii COVID-19 w sposób zdalny
z zachowaniem poufności. Decyzje podejmowane są większością głosów, a w kwestiach spornych
decyduje głos przewodniczącego. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
8. Werdykt jury zostaje zapisany w protokole obrad oraz ogłoszony w dniu 30 listopada 2023 r.
9. Wydawcy książek nagrodzonych zobowiązani są przysłać do dnia 8 grudnia 2023 r. oświadczenia,
którego treść.(zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu).
10. Przewodniczący i członkowie jury Nagrody zasiadają w kapitule Nagrody Edytorskiej Dobre
Strony.
§4
1. Nagrodzony Wydawca otrzymuje nagrodę w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Kwota ta przeznaczona jest na publikację w swoim Wydawnictwie pierwszego wydania kolejnej
książki dla dorosłego czytelnika.
2. Książkę tę należy wydać przed rozpoczęciem Wrocławskich Targów Dobrych Książek w 2023 r. tak,
by mogła być promowana w czasie tego wydarzenia.
3. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody pieniężnej do dnia 31 marca 2024 r.
4. Nagrodzony Wydawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Organizatorowi 10
egzemplarzy wydanej książki nie później niż do dnia 31 października 2023 r. pod rygorem obowiązku
zwrotu otrzymanej nagrody.
5. Książka wydana ze środków z Nagrody może być zgłoszona do kolejnej edycji Nagrody.
6. W książce wydanej ze środków z Nagrody powinno być zamieszczone logo Fundacji Halo Targi, logo
Miasta Wrocław, logo Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. oraz zapis Książka wydana jest ze środków
z Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry, której organizatorem jest Fundacja Halo Targi. Fundatorem
Nagrody jest Fundacja KGHM Polska Miedź oraz informacja o Nagrodzie, której treść zostanie
ostatecznie ustalona drogą mailową pomiędzy Organizatorem a nagrodzonym Wydawcą.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych przez Wydawców książek.
8. Nadesłanie zgłoszenia do Nagrody jest równoznaczne z potwierdzeniem własności praw autorskich
zgłoszonych książek oraz ich okładek, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstu
i/lub grafiki wyłącznie w materiałach i publikacjach Organizatora promujących zgłoszone książki oraz
Nagrodę.
§5
1. Regulamin Nagrody dostępny jest w biurze Fundacji Halo targi, ul Stawowa 6/9 50-018, Wrocław
oraz na stronie internetowej https://targiksiazek.pl/pliki/Nagroda_Edytorska_Pioro_Fredry_-
2023_regulamin.pdf
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego
Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie
internetowej https://targiksiazek.pl/index
3. Osoby lub instytucje, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
4. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu będzie
miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda będzie przekazana po jego opłaceniu.
5. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
6. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przebiegu konkursu
i wręczenia Nagrody oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych i
promocyjnych działalności Organizatora i wyłącznie w celach niekomercyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
1. Zgłoszenie udziału do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Fundacja Halo Targi
Ul. Stawowa 6/9 , 50-018Wrocław
e-mail:biuro@halotargi.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są
zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i
techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres:
biuro@halotargi.pl
6. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie.
7. Dane zostały zebrane bezpośrednio od uczestników konkursu , a podstawą ich przetwarzania jest
zgoda uczestników w oparciu o (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w konkursie.
8. Każdy , kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@halotargi.pl
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich
praw - należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych danych
kontaktowych.
10. Każdy, kogo dane są przetwarzane prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez
Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec osób , których
dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, następnie przez okres, w
którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie.

Jurorzy

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński | założyciel i przez dwie dekady redaktor naczelny wydawnictwa „Rita Baum” (1998-2018); literaturoznawca (UWr). Autor książek Smutek labiryntu. Gnoza i literatura (2013) oraz Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym (2014); redaktor pracy zbiorowej pt. Od antropozofii po Schulza. Współczesne paradygmaty gnozy (2016); autor książki poetyckiej Miniaturzyści esperanto (2020; nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny). Realizuje projekt literacko-artystyczny plazaciemnia.pl. Mieszka we Wrocławiu.

Janusz Górski

Projektant książek i wydawca. Profesor tytularny, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kieruje Pracownią Książki. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku. Założyciel (wspólnie ze Stanisławem Rośkiem) wydawnictwa słowo/obraz, redaktor naczelny i dyrektor artystyczny wydawnictwa czysty warsztat. Badacz i popularyzator polskiej sztuki książki, redaktor serii wydawniczej Sztuka książki. Autor tomów rozmów z twórcami polskiej szkoły grafiki: Jak ktoś mógł na to pozwolić! (2011), Józef Wilkoń. Szum drzew (2013), Wojciech Fangor: Ja (2014), Kilian dzieciom (2014), Mieczysław Wasilewski versus Janusz Górski (2018), trylogii Józef Wilkoń [lustro i promyk], Józef Wilkoń [szum drzew], Józef Wilkoń [arka] (2017–2019), Ballada o dziewczynie. Z Ewą Frysztak rozmawia Janusz Górski (2019) oraz Przekrój przez Mroza (razem z Łucją Mróz-Raynoch), Słyszałem, jak sowa woła moje imię. Opowieść.

Grażka Lange

Grafik. Projektuje książki, w sumie ponad 100 (za które otrzymała dziesiątki nagród i wyróżnień). Prowadzi Pracownię Ilustracji na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ostatnio tworzy tandem projektowy z Moniką Hanulak. Ich ostatnie książki to “Książka dla psa” i “Książka dla kota” są naprawdę DLA psów i kotów, ale też dla tych którzy je kochają. Książki Grażki, Moniki i studentów na: egzemplarze.asp.waw.pl

Anita Wincencjusz-Patyna

Historyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z historii i teorii sztuki, historii malarstwa oraz seminaria prac teoretycznych. Autorka książek Odpowiedni dać rzeczy obraz. O genezie ilustracji książkowych (2019), Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje (2008) oraz monografii Michał Jędrzejewski (2011) i Wanda Gołkowska (2015). Publikowała m.in. na łamach czasopism Quart, Format. Pismo Artystyczne, Znak, Dyskurs, Rita Baum. Współpracuje m.in. z Galerią Miejską we Wrocławiu, Nadbałtyckim Centrum Kultury i Bunkrem Sztuki w Krakowie. Stypendystka Trinity College Dublin (2011) i Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2017), członkini Polskiej Sekcji IBBY, jurorka w organizowanym przez IBBY ogólnopolskim konkursie „Książka Roku”.

Karolina Maria Wiśniewska

Zajmuje się projektowaniem książek i wydawnictw, a także identyfikacją wizualną. Wysoko ceni społeczną odpowiedzialność realizowanych projektów, dlatego najczęściej wybiera współpracę z organizacjami pozarządowymi i kulturalnymi. Od stycznia 2016 pracuje na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych jako asystent w Pracowni Książki. Od ponad 10 lat projektuje Magazyn Materiałów Literackich „Cegła”.

Zobacz na google maps
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałem się z polityką prywatności.