biuro@halotargi.pl  +71 307 07 19

Podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek co roku przyznawane są dwie ważne nagrody edytorskie: Nagroda Edytorska Pióro Fredry (z wyłączeniem książek dla dzieci) oraz Nagroda Edytorska Dobre Strony (książki dla dzieci).

To nagroda dla wydawców książek dziecięcych. Zadaniem jurorów jest wskazanie i uhonorowanie najlepszych pod względem edytorskim (graficznym, typograficznym i artystycznym) książek wydanych w Polsce i po polsku w mijającym roku. Nagroda Dobre Strony również wręczana jest podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek.

Nominacje do nagrody edytorskiej
Dobre Strony

Jury w składzie: Anita Wincencjusz-Patyna – przewodnicząca komisji, Grażyna Lange, Karolina WIśniewska, Janusz Górski, Andrzej Ociepa zapoznało się z 50 tytułami zgłoszonymi przez 20 wydawców. Podczas obrad w dniu 14 listopada 2023r. jury nominowało 5 książek:

  • “Gdzie ty jesteś, koguciku?”, tekst i ilustracje: Anna Kaźmierak, Wydawnictwo: Wytwórnia
  • “Pan Wyrazisty”, tekst: Olga Tokarczuk, ilustracje: Joanna Concejo, projekt graficzny: Maria Szczodrowska, Radek Staniec, Wydawnictwo: Format
  • “To jest Maks”, tekst :Patryk Pufelski, ilustracje: Justyna Sokołowska, Wydawnictwo: Dwie Siostry
  • “Święta cały rok”, tekst: Tomek Żarnecki, ilustracje: Gosia Kuklik, Wydawnictwo: Warstwy
  • “Ziemianie”, tekst: Ewa Solarz, ilustracje: Robert Czajka, Wydawnictwo: Druganoga

Prześlij zgłoszenie do Nagrody Edytorskiej
Dobre Strony 2024

Termin nadsyłania zgłoszeń – 8 listopad 2024 r.

Do każdego zgłoszonego tytułu należy dołączyć 7 egzemplarzy książki
oraz okładkę w wersji elektronicznej, w jakości do druku (300 dpi).

Tytuły

Pozycja 1.


Pozycja 2. (nieobowiązkowa)


Pozycja 3. (nieobowiązkowa)


Pozycja 4. (nieobowiązkowa)


Pozycja 5. (nieobowiązkowa)


Osoba kontaktowa


Laureaci nagrody edytorskiej
Dobre Strony

  • 2022 – "Dwa Słowa" Wydawnictwa Dwie Siostry autor: Anna Taraska, ilustracje i projekt graficzny: Dominika Czernika-Chojnacka
  • 2021 – Wydawnictwo Agora dla dzieci, O, choroba, Boguś Janiszewski
  • 2020 – Wydawnictwo Dwie Siostry, Turonie, żandary, herody, Anna Kaźmierak
  • 2019 – Wydawnictwo Albus, Kto ukradł jutro?, Olga Ptak

REGULAMIN NAGRODY EDYTORSKIEJ DOBRE STRONY 2023
§1
1. Organizatorami Nagrody są: Miasto Wrocław oraz Fundacja Halo Targi.
2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja książek dla dzieci reprezentujących najwyższy poziom
edytorski.
3. Nagroda przyznawana jest za najlepszą, pod względem edytorskim (graficznym, typograficznym
i artystycznym), książkę dla dzieci wydaną w języku polskim (w tegorocznej edycji konkursu – w
okresie pomiędzy 1 listopadem 2022 r. a 31 październikiem 2023r.).
4. Nagrodę stanowią:
a) kwota 20 000 zł,
b) statuetka autorstwa wrocławskiej artystki Ilony Agaty Brożek.
§2
1. Książki do Nagrody zgłaszane są przez Wydawców.
2. Zgłoszenie następuje drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza online dostępnego pod
adresem: https://targiksiazek.pl/nagrody-edytorskie
lub w sposób tradycyjny poprzez wypełnieni i zeskanowanie formularza oraz przesłanie egzemplarzy
książek w wymaganym terminie.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć po 7 egzemplarzy każdego tytułu. Koszty przesyłki konkursowych
egzemplarzy książek w całości pokrywa zgłaszający Wydawca.
4. Wydawca może zgłosić maksymalnie 5 tytułów.
5. Każde zgłoszenie musi zawierać:
a) tytuł książki/serii wydawniczej,
b) nazwisko autora/ki tekstu/redaktora,
c) nazwisko autora/ki ilustracji/projektu graficznego/okładki,
d) nazwisko tłumacza/ki,
e) datę polskiego wydania,
f) numer ISBN,
g) dane kontaktowe i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wydawnictwa,
h) okładkę książki w wersji elektronicznej (format: jpg; rozdzielczość: 300dpi),
i) akceptację regulaminu Nagrody wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
6. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami/kami lub współautorami/kami są:
a) osoby będące przedstawicielami lub pracownikami Organizatora,
b) członkowie jury,
c) przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
konkursu oraz członkowie ich rodzin.
7. Z udziału w konkursie wyklucza się książki zgłoszone do Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry w tym
samym roku.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział we Wrocławskich Targach Dobrych Książek.
§3
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) etap pierwszy – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zgodnie z regulaminem Nagrody,
b) etap drugi – wyłonienie do pięciu książek nominowanych do Nagrody,
c) etap trzeci – wyłonienie laureata Nagrody.
2. Terminarz konkursu:
a) 3 listopada 2023 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody,
b) 17listopada2023r. – ogłoszenie nominacji do Nagrody na stronie internetowej Organizatora,
c) 30 listopada 2023 r. – ogłoszenie laureata Nagrody.
3. Zgłoszenia, które wpłyną do Fundacji Halo Targi po 3 listopada 2023 r. mogą zostać uwzględnione
w konkursie w wyjątkowych wypadkach za zgodą jurorów.
4. Książki nadesłane do konkursu ocenia jury, powołane przez Organizatora, kierując się kryteriami
określonymi w § 1, pkt 3 regulaminu.
5. Autorzy i Wydawcy nie uczestniczą w procesie ustalania list nominowanych książek.
6. Organizator nie jest zobligowany do podawania argumentów, które stanowiły podstawę do
włączenia lub niewłączenia danej pozycji do listy nominowanych.
7. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w obecności wszystkich członków i przy zachowaniu
poufności obrad lub z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii COVID-19 w sposób zdalny
z zachowaniem poufności. Decyzje podejmowane są większością głosów, a w kwestiach spornych
decyduje głos przewodniczącego. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
8. Werdykt jury zostaje zapisany w protokole obrad oraz ogłoszony w dniu 30 listopada 2023 r.
9. Wydawcy książek nagrodzonych zobowiązani są przysłać do 8 grudnia 2023 r. oświadczenia,
którego treść -stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu .(tak jak w poprzednim regulaminie)
10. Przewodniczący i członkowie jury Nagrody zasiadają w kapitule Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry.
§4
1. Nagrodzony Wydawca otrzymuje nagrodę w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Kwota ta przeznaczona jest na publikację w swoim Wydawnictwie pierwszego wydania kolejnej
książki dla dzieci.
2. Książkę tę należy wydać przed rozpoczęciem Wrocławskich Targów Dobrych Książek w 2023 r. tak,
by mogła być promowana w czasie tego wydarzenia.
3. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody pieniężnej do dnia 31 marca 2024 r.
4. Nagrodzony Wydawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Organizatorowi 10
egzemplarzy wydanej książki nie później niż do 31 października 2023 r. pod rygorem obowiązku
zwrotu otrzymanej nagrody.
5. Książka wydana ze środków z Nagrody może być zgłoszona do kolejnej edycji Nagrody.
6. W książce wydanej ze środków z Nagrody powinno być zamieszczone logo Fundacji Halo Targi, logo
Miasta Wrocław, logo Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. oraz zapis Książka wydana jest ze środków
z Nagrody Edytorskiej Dobre Strony, której organizatorem jest Fundacja Halo Targi. Fundatorem
Nagrody jest Fundacja KGHM Polska Miedź oraz informacja o Nagrodzie, której treść zostanie
ostatecznie ustalona drogą mailową pomiędzy Organizatorem a nagrodzonym Wydawcą.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych przez Wydawców książek.
8. Nadesłanie zgłoszenia do Nagrody jest równoznaczne z potwierdzeniem własności praw autorskich
zgłoszonych książek oraz ich okładek, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstu
i/lub grafiki wyłącznie w materiałach i publikacjach Organizatora promujących zgłoszone książki oraz
Nagrodę.
§5
1. Regulamin Nagrody dostępny jest w biurze Fundacji Halo targi, ul Stawowa 6/9 50-018, Wrocław
oraz na stronie internetowej
https://targiksiazek.pl/pliki/Nagroda_Edytorska_Dobre_Strony_2023_regulamin.pdf
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego
Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie
internetowej https://targiksiazek.pl/index
3. Osoby lub instytucje, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
4. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu będzie
miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda będzie przekazana po jego opłaceniu.
5. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
6. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przebiegu konkursu
i wręczenia Nagrody oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych i
promocyjnych działalności Organizatora i wyłącznie w celach niekomercyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
1. Zgłoszenie udziału do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Fundacja Halo Targi
Ul. Stawowa 6/9 , 50-018Wrocław
e-mail:biuro@halotargi.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są
zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i
techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres:
biuro@halotargi.pl
6. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie.
7. Dane zostały zebrane bezpośrednio od uczestników konkursu , a podstawą ich przetwarzania jest
zgoda uczestników w oparciu o art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w konkursie.
8. Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@halotargi.pl
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich
praw - należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych danych
kontaktowych.
10. Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez
Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec osób, których
dane są przetwarzane zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, następnie przez okres, w
którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie.

Jurorzy

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński | założyciel i przez dwie dekady redaktor naczelny wydawnictwa „Rita Baum” (1998-2018); literaturoznawca (UWr). Autor książek Smutek labiryntu. Gnoza i literatura (2013) oraz Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym (2014); redaktor pracy zbiorowej pt. Od antropozofii po Schulza. Współczesne paradygmaty gnozy (2016); autor książki poetyckiej Miniaturzyści esperanto (2020; nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny). Realizuje projekt literacko-artystyczny plazaciemnia.pl. Mieszka we Wrocławiu.

Janusz Górski

Projektant książek i wydawca. Profesor tytularny, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kieruje Pracownią Książki. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku. Założyciel (wspólnie ze Stanisławem Rośkiem) wydawnictwa słowo/obraz, redaktor naczelny i dyrektor artystyczny wydawnictwa czysty warsztat. Badacz i popularyzator polskiej sztuki książki, redaktor serii wydawniczej Sztuka książki. Autor tomów rozmów z twórcami polskiej szkoły grafiki: Jak ktoś mógł na to pozwolić! (2011), Józef Wilkoń. Szum drzew (2013), Wojciech Fangor: Ja (2014), Kilian dzieciom (2014), Mieczysław Wasilewski versus Janusz Górski (2018), trylogii Józef Wilkoń [lustro i promyk], Józef Wilkoń [szum drzew], Józef Wilkoń [arka] (2017–2019), Ballada o dziewczynie. Z Ewą Frysztak rozmawia Janusz Górski (2019) oraz Przekrój przez Mroza (razem z Łucją Mróz-Raynoch), Słyszałem, jak sowa woła moje imię. Opowieść.

Grażka Lange

Grafik. Projektuje książki, w sumie ponad 100 (za które otrzymała dziesiątki nagród i wyróżnień). Prowadzi Pracownię Ilustracji na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ostatnio tworzy tandem projektowy z Moniką Hanulak. Ich ostatnie książki to “Książka dla psa” i “Książka dla kota” są naprawdę DLA psów i kotów, ale też dla tych którzy je kochają. Książki Grażki, Moniki i studentów na: egzemplarze.asp.waw.pl

Anita Wincencjusz-Patyna

Historyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z historii i teorii sztuki, historii malarstwa oraz seminaria prac teoretycznych. Autorka książek Odpowiedni dać rzeczy obraz. O genezie ilustracji książkowych (2019), Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje (2008) oraz monografii Michał Jędrzejewski (2011) i Wanda Gołkowska (2015). Publikowała m.in. na łamach czasopism Quart, Format. Pismo Artystyczne, Znak, Dyskurs, Rita Baum. Współpracuje m.in. z Galerią Miejską we Wrocławiu, Nadbałtyckim Centrum Kultury i Bunkrem Sztuki w Krakowie. Stypendystka Trinity College Dublin (2011) i Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2017), członkini Polskiej Sekcji IBBY, jurorka w organizowanym przez IBBY ogólnopolskim konkursie „Książka Roku”.

Karolina Maria Wiśniewska

Zajmuje się projektowaniem książek i wydawnictw, a także identyfikacją wizualną. Wysoko ceni społeczną odpowiedzialność realizowanych projektów, dlatego najczęściej wybiera współpracę z organizacjami pozarządowymi i kulturalnymi. Od stycznia 2016 pracuje na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych jako asystent w Pracowni Książki. Od ponad 10 lat projektuje Magazyn Materiałów Literackich „Cegła”.

Zobacz na google maps
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałem się z polityką prywatności.
s